REGULAMIN PROMOCJI DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH KARTĘ DUŻEJ RODZINY
(nie ma zastosowania do osób nieposiadających Karty Dużej Rodziny)

§ 1 Informacje ogólne

  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „Karta Dużej Rodziny” („Promocja”).
  2. Organizatorem Promocji jest EFCrown sp. z o.o. ( „Crown” ) z siedzibą w Pruszkowie, ul. Zamiejska 7, 05-802, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000645319 .
   Promocja realizowana jest w ramach umowy ze Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus”.
  1. Promocja prowadzona jest od dnia 01.03.2023 r. dla produktów dostępnych w sklepie internetowym https://sklep.crown.org.pl/ wymienionych w §3 pkt 5.
  1. Skorzystanie z Promocji jest dobrowolne.

§ 2 Sposób skorzystania z Promocji

 1. W celu skorzystania z Promocji na produkty oferowane w sklepie internetowym https://sklep.crown.org.pl/ należy wpisać indywidualny numer Karty Dużej Rodziny uczestnika.
  Crown ma prawo zweryfikować ważność Karty na dedykowanej stronie  https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/sprawdz-waznosc-kdr. Brak ważnych uprawnień wynikających z Karty Dużej Rodziny uprawnia Crown do odmowy udzielenia rabatu wynikającego z Promocji.
 2. Rabat naliczany jest po zaznaczeniu opcji “Posiadam Kartę Dużej Rodziny” i wpisaniu numeru karty w pole “Wpisz numer karty…” znajdujące się w koszyku.

§ 3 Zasady promocji

 1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny wydaną w ramach ogólnopolskiego programu wsparcia rodzin wielodzietnych, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, której wzór przedstawiony jest tutaj. Cele Promocji są zbieżne z celami programu, o którym mowa powyżej.
  Wzór Karty Dużej Rodziny określony jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny.
 2. Osoba korzystająca z Promocji działa w imieniu własnym i na własną rzecz.
  Promocja obejmuje uprawnienia przyznawane konkretnej osobie, które są w związku z tym nieprzenoszalne. Nie jest dopuszczalne skorzystanie z Promocji przy posługiwaniu się cudzą Kartą Dużej Rodziny.
 3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest:
  • zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja jego postanowień,
  • ukończenie 18 lat i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • posiadanie i legitymowanie się ważną Kartą Dużej Rodziny.
 1. W ramach Promocji członek rodziny wielodzietnej posiadający Kartę Dużej Rodziny otrzyma rabat
  • w wysokości 10 % (słownie: dziesięciu procent) (dalej: „Rabat”) na następujący asortyment z oferty Crown przeznaczone do użytku przez jego rodzinę: ebooki, audiobooki, materiały dla dzieci dostępne w sklepie Crown
  • w wysokości 5 % (słownie: pięciu procent) (dalej: „Rabat”) na pozostały asortyment z oferty Crown z wyłączeniem opłat za Kursy Finansowe.
 2. Rabat wynikający z niniejszej Promocji nie dotyczy kosztów przesyłki i nie łączy się z innymi rabatami i promocjami Crown lub uprawnieniami uzyskanymi w ramach innych promocji.
 3. Rabat przysługuje wyłącznie konsumentom w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. Rabat nie przysługuje w przypadku zakupów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku dokonania zakupu w ramach Promocji przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca zobowiązany będzie do dokonania dopłaty do ceny towaru w wysokości uzyskanego nienależnego Rabatu. W związku z faktem, że niniejsza Promocja jest kierowana wyłącznie do konsumentów – posiadaczy Karty Dużej Rodziny, w przypadku żądania
  wystawienia faktury do zakupionego towaru, faktura ta będzie wystawiona wyłącznie na dane osoby fizycznej będącej posiadaczem Karty Dużej Rodziny, która dokonała zakupu.

§ 4 Zwrot towaru i reklamacje

 1. W przypadku zwrotu towaru, przy zakupie którego klient skorzystał z rabatu (o ile zwrot danego towaru jest możliwy), klient otrzyma wyłącznie zwrot ceny rzeczywiście uiszczonej (ceny po rabacie).
 2. Wszelkie reklamacje związane z Promocją można składać drogą pisemną na adres EFCrown wskazany w pkt. 2 powyżej z dopiskiem na kopercie „Reklamacja – KDR” lub mailowo sklep@efcrown.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz numer Karty Dużej Rodziny, jak również wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej. Każda z reklamacji jest rozpatrywana przez EFCrown Sp z o.o. indywidualnie.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej crown.org.pl

EFCrown Sp z o.o. uprawniona jest do zmiany Regulaminu, o czym poinformuje z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, poprzez publikację nowej wersji Regulaminu na https://sklep.crown.org.pl/