Zgoda na udostępnienie wizerunku

  Niniejszym udzielam Fundacji Edukacja Finansowa Crown, z siedzibą w Pruszkowie (05-602), ul. Zamiejska 7, NIP: 9512416145, KRS: 0000626718, nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo zgody na wykorzystywanie mojego wizerunku i udostepnienie danych kontaktowych (w szczególności imienia, nazwiska i numeru telefonu do kontaktu w ramach prowadzonej działalności jako lider Edukacji Finansowej Crown).
  Zgoda obejmuje w szczególności prawo do utrwalania, powielania i wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z moim udziałem na wszystkich polach eksploatacji, w tym za pośrednictwem dowolnego medium, włączając w to w szczególności publikację w mediach elektronicznych, udostępnienie w Internecie. Jednocześnie wyrażam zgodę, aby zdjęcia z moim udziałem zostały wykorzystywane w całości, jak również w postaci dowolnie wybranych fragmentów.
  Z udzieleniem powyższej zgody zrzekam się wszelkich praw oraz roszczeń związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania wyżej wskazanych zdjęć z moim udziałem, także w przypadku wykorzystywania ich w połączeniu z innymi materiałami audiowizualnymi zawierającymi mój wizerunek. Jednocześnie oświadczam, iż z uwagi na nieodpłatny charakter udzielonej zgody (zezwolenia) nie będę domagał/a się jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu wykorzystania mojego wizerunku w celach reklamowych i promocyjnych prowadzonymi przez fundację Edukacja Finansowa Crown. Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolnościach do czynności prawnych, oraz że zapoznałem/am się z treścią powyższego oświadczenia i w pełni ją rozumiem oraz akceptuję. Oświadczam, że dane osobowe zamieszczone w niniejszym oświadczeniu przekazuję dobrowolnie oraz zostałem/am poinformowany/a, że Administratorem danych osobowych jest Edukacja Finansowa Crown, z siedzibą w Pruszkowie (05-802): ul. Zamiejska 7, NIP: 9512416145, KRS: 0000626718. Administrator informuje, że ma Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych, wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Edukacji Finansowej Crown w celach reklamowych i promocyjnych.

  Dziękujemy za przesłanie Twojego zgłoszenia.

  Po wysłaniu formularza, kliknij poniżej aby uzupełnić informacje do Twojego profilu lidera.

  Uzupełnij profil